Great Salt Lake Angles, Great Salt, Lake Utah

John PFAHL, US (1939 - )19 x 24 cm
Inv. : 9850075