Télévision

MAN RAY, FR (1890 - 1976)18,5 x 25 cm
Inv. : 9990008